Používanie panela úloh v Windows 11 (2023)

Používajte panel úloh na viac než len zobrazenie aplikácií azistenie času. Prispôsobiť ju môžete mnohými spôsobmi – môžete zmeniť farbu, pripnúť k nej obľúbené aplikácie a premiestniť alebo zmeniť usporiadanie tlačidiel na paneli úloh. Môžete tiež skontrolovať stav batérie a na chvíľu minimalizovať všetky otvorené programy, aby ste sa mohli pozrieť na pracovnú plochu.

Používanie panela úloh v Windows 11 (1)

Pripnutie aplikáciu na panel úloh

Keď ste na pracovnej ploche, môžete na urýchlenie prístupu pripnúť aplikáciu priamo na panel úloh. (Alebo zrušiť jej pripnutie podľa potreby.) Môžete to urobiť z obrazovky Štart alebo zo zoznamu odkazov, ktorý obsahuje odkazy na nedávno otvorené súbory, priečinky a webové lokality.

Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte názov aplikácie, ktorú chcete pripnúť na panel úloh. Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu a vyberte položku Pripnúť na panel úloh. Ak pripnutie nevyberiete, postupujte podľa rovnakého postupu a vyberte položku Zrušiť pripnutie na paneli úloh.

Ak je aplikácia už otvorená, na paneli úloh nájdite tlačidlo ikony aplikácie,potom ho stlačte apodržte aposúvajte prst nahor, kým sa nezobrazí zoznam aplikácií. Ak používate myš, na paneli úloh nájdite tlačidlo ikony aplikácie apotom naň kliknite pravým tlačidlom myši, potom vyberte položku Pripnúť na panel úloh. Pri zrušení pripnutia postupujte rovnakým spôsobom a vyberte položku Zrušiť pripnutie na paneli úloh.

Zmena nastavení panela úloh

Prispôsobte panel úloh priamo na paneli úloh. Ak chcete zmeniť viaceré aspekty panela úloh súčasne, použite Nastavenia panela úloh. Stlačte a podržte ľubovoľné prázdne miesto na paneli úloh alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Nastavenia panela úloh.

V nastaveniach panela úlohsa posuňte a zobrazte možnosti na prispôsobenie, zmenu veľkosti, výber ikon a ďalšie možnosti.

Vyberte niektorú ztýchto položiek azískate podrobnejšie informácie.

Ak chcete zmeniť farbu na paneli úloh, vyberte položky Štart > Nastavenia > Prispôsobenie a > farba > zvýraznenia. Zapnite možnosť Zobraziť farbu motívu na obrazovke Štart a na paneli úloh. Dané nastavenie zmení farbu panela úloh na farbu celkového motívu.

Otvorenie nastavení Farby

Panel úloh sa zvyčajne nachádza v strede pracovnej plochy, ale môžete ho tiež premiestniť na pravú stranu pracovnej plochy. Stlačte a podržte ľubovoľné prázdne miesto na paneli úloh alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši. Vyberte položku Nastavenia panela > úloh a > na zarovnanie panela úloh a potom vyberte položku Na stred alebo Doľava.

Otvorenie nastavení panela úloh

Keď budete chcieť zmeniť poradie tlačidiel aplikácií na paneli úloh, stačí tlačidlo presunúť zaktuálnej pozície na inú.

(Video) 5 Gründe gegen Windows 11 - wann besser nicht Installieren

Štítok na tlačidle na paneli úloh vás upozorňuje na to, že vaplikácii sa uskutočňuje alebo by sa mala uskutočniť nejaká činnosť.

Napríklad štítok so zvončekom na aplikácii Budíky a hodiny upozorňuje že máte aktívny budík a v stanovenom čase sa zapne upozornenie. Táto funkcia je predvolene zapnutá, ale ak sa chcete uistiť, že je zapnutá (alebo ju chcete vypnúť), stlačte a podržte ľubovoľné prázdne miesto na paneli úloh alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte položku Nastavenia panela úloh ,prejdite na položku Správanie panela úloh a vyberte položku Zobrazovať odznaky v aplikáciách na paneli úloh .

Otvorenie nastavení panela úloh

Nazrite pomocou funkcie Priehľadné okná na pracovnú plochu skrytú za všetkými otvorenými oknami.

 1. Pozrite si stručný prehľad toho, čo sa nachádza na pracovnej ploche za otvorenými oknami. Stlačte a podržte ľubovoľné prázdne miesto na paneli úloh alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte položku Nastavenia panela úloh apotom vyberte položku Výber pravého rohu panela úloh, ak chcete zobraziť pracovnú plochu v časti Správanie panela úloh a zobraziť ukážku pracovnej plochy.
  Otvorenie nastavení panela úloh

 2. Stlačením pravého okraja panela úloh zobrazíte pracovnú plochu.

 3. Ak chcete obnoviť zobrazenie všetkých otvorených okien, stlačte ešte raz okraj.

Panel úloh je možné skryť vrežime pracovnej plochy alebo vrežime tabletu. Stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto na paneli úloh, vyberte položku Nastavenia panela úloh a v časti Správanie na paneli úloh vyberte položku Automaticky skryť úlohu r.

Otvorenie nastavení panela úloh

Používajte panel úloh na viac než len zobrazenie aplikácií azistenie času. Prispôsobiť ju môžete mnohými spôsobmi– môžete zmeniť farbu a veľkosť, pripnúť k nej obľúbené aplikácie, presúvať ich po obrazovke a zmeniť usporiadanie tlačidiel panela úloh alebo zmeniť ich veľkosť.Panel úloh tiež môžete zamknúť, aby ste si mohli ponechať možnosti, skontrolovať stav batérie a minimalizovať všetky otvorené programy na chvíľu, aby ste sa mohli pozrieť na pracovnú plochu.

Používanie panela úloh v Windows 11 (2)

Pripnutie aplikáciu na panel úloh

Keď ste na pracovnej ploche, môžete na urýchlenie prístupu pripnúť aplikáciu priamo na panel úloh. (Alebo zrušiť jej pripnutie podľa potreby.) Môžete to urobiť z obrazovky Štart alebo zo zoznamu odkazov, ktorý obsahuje odkazy na nedávno otvorené súbory, priečinky a webové lokality.

Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte názov aplikácie, ktorú chcete pripnúť na panel úloh. Vyberte položku Ďalšie > položku Pripnúť na panel úloh . Pri zrušení pripnutia postupujte rovnakým spôsobom a vyberte položku Zrušiť pripnutie na paneli úloh.

(Video) How to set Windows 11 taskbar icons to "Never Combine" - Free 30 second fix - No More Grouping Icons

Ak je aplikácia už otvorená, na paneli úloh nájdite tlačidlo ikony aplikácie,potom ho stlačte apodržte aposúvajte prst nahor, kým sa nezobrazí zoznam aplikácií. Ak používate myš, vyhľadajte tlačidlo ikony aplikácie na paneli úloh, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo a potom vyberte položku Pripnúť na panel úloh . Ak pripnutie nevyberiete, postupujte podľa rovnakého postupu a vyberte položku Zrušiť pripnutie na paneli úloh .

Používanie panela úloh v Windows 11 (3)

Zmena nastavení panela úloh

Prispôsobte panel úloh priamo na paneli úloh. Ak chcete zmeniť viaceré aspekty panela úloh súčasne, použite Nastavenia panela úloh. Stlačte a podržte ľubovoľné prázdne miesto na paneli úloh alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položkuNastavenia panela úloh .

Používanie panela úloh v Windows 11 (4)

Vnastaveniach panela úloh sa posuňte azobrazia sa možnosti prispôsobenia, veľkosti, výberu ikon, informácií obatérii aoveľa viac.

Vyberte niektorú ztýchto položiek azískate podrobnejšie informácie.

Ak chcete zmeniť farbu panela úloh, vyberte položky Štart> Nastavenia > > Farby > Zobraziť farbu motívu na nasledujúcich plochách. Vyberte položku Štart, panel úloh acentrum akcií. Dané nastavenie zmení farbu panela úloh na farbu celkového motívu.

Otvorenie nastavení Farby

Zamknutie panela úloh pomáha zachovať nastavenie panela úloh. Panel úloh môžete odomknúť neskôr, keď budete chcieť vykonať zmeny alebo zmeniť jeho umiestnenie na pracovnej ploche. Stlačte apodržte prázdnu oblasť na paneli úloh alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši, potom vyberte položku Nastavenia panela úloh azapnite možnosť Zamknúť panel úloh.

Otvorenie nastavení panela úloh

Ak je vedľa položky Zamknúť panel úloh znak začiarknutia, panel úloh je už zamknutý. Ak chcete zamknutie vypnúť, jednoducho vyberte položku Zamknúť panel úloh alebo prejdite na položku Nastavenia panela úloh avypnite ho.

Ak máte viacero monitorov, ktoré zobrazujú panel úloh, zobrazí sa položka Zamknúť všetky panely úloh.

Panel úloh sa zvyčajne nachádza vdolnej časti pracovnej plochy, dá sa však premiestniť na ľubovoľnú bočnú alebo na hornú časť. Keď je panel úloh odomknutý, môžete zmeniť jeho polohu. Pozrite si časť Uzamknutie a odomknutie panela úloh a zistite, či je vaše uzamknuté.Po potvrdení odomknutia panela úloh stlačte a podržte ľubovoľné prázdne miesto na paneli úloh alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši. Vyberte položku Nastavenia panela úloh > Umiestnenie panela úloh na obrazovke apotom zvoľte položku Vľavo, Hore, Vpravo alebo Dole.

Otvorenie nastavení panela úloh

(Video) Wie man seine Festplatte partitionieren sollte bei Windows 11 - HDD oder SSD

Rovnako ako vprípade mnohých ďalších zmien na paneli úloh bude najprv potrebné odomknúť panel úloh. Potom presuňte ukazovateľ nad orámovanie panela úloh, kým sa ukazovateľ nezmení na dvojitú šípku. Presuňte orámovanie na požadovanú veľkosť a uvoľnite.

Ak chcete pridať ikonu batérie na panel úloh, vyberte položku Štart> Nastavenia > Prispôsobenie > paneli úloh a potom si pozrite oblasť oznámení. Vyberte položku Vybrať ikony, ktoré sa zobrazia na paneli úloh, aprepniteNapájanie na možnosťZapnúť.

Otvorenie nastavení panela úloh

Ak chcete skontrolovať stav batérie, vyberte ikonu batérie na paneli úloh.

Používanie panela úloh v Windows 11 (5)

Poznámka:Pred výberom ikony batérie môže byť potrebné vybrať ikonu Zobraziť skryté ikony na paneli úloh. Možnosť Napájanie sa vzariadeniach bez batérie nezobrazuje.

Keď budete chcieť zmeniť poradie tlačidiel aplikácií na paneli úloh, stačí tlačidlo presunúť zaktuálnej pozície na inú.

Môžete si vybrať spôsob zoskupenia tlačidiel na paneli úloh, najmä ak máte otvorených viacero okien. Všetky súbory otvorené v rovnakej aplikácii sú predvolene vždy zoskupené, aj keď ste ich neotvárali postupne jeden za druhým.

Ak chcete zmeniť spôsob zoskupenia tlačidiel na paneli úloh, stlačte a podržte ľubovoľné prázdne miesto na paneli úloh alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte položky Nastavenia panela úloh > Kombinovať tlačidlá na paneli úloh a potom vyberte zo zoznamu:

 • Vždy skryť názvy. Toto je predvolené nastavenie. Každá aplikácia sa zobrazuje ako jedno neoznačené tlačidlo, a to aj vtedy, keď má aplikácia viaceré otvorené okná.

 • Plný panel úloh. Toto nastavenie zobrazuje každé okno ako samostatné a označené tlačidlo. Keď sa panel úloh zaplní, aplikácie s viacerými otvorenými oknami sa zbalia do jedného tlačidla aplikácie. Výberom tlačidla sa zobrazí zoznam otvorených okien.

 • Nikdy. Toto nastavenie zobrazuje každé okno ako samostatné a označené tlačidlo a nikdy ich nezlučuje bez ohľadu na počet otvorených okien. Pri otváraní ďalších aplikácií aokien sa budú tlačidlá zmenšovať anakoniec sa budú dať posúvať.

Ak používate viaceré obrazovky, môžete pre zobrazenia navyše vybrať inú možnosť.Vyberte položky Nastavenie panela > viacerých obrazovkách> Kombinovať tlačidlá napaneli úloh naďalších paneloch úloh.Pre tieto obrazovky vyberte možnosť Vždy, skryť označenia, Keď je panel úloh plný aNikdy.

(Video) How to Enter BIOS Configuration in Windows 11? | ASUS SUPPORT

Používanie panela úloh v Windows 11 (6)

Ak chcete na paneli úloh zobraziť viac aplikácií, môžete zobraziť menšie verzie tlačidiel. Stlačte a podržte ľubovoľné prázdne miesto na paneli úloh alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte položku Nastavenia panela úloh a potom pre položku Použiť malé tlačidlá na paneli úloh vyberte možnosť Ďalej.Výberom položky Vypnuté sa vráťte na väčšie tlačidlá na paneli úloh.

Otvorenie nastavení panela úloh

Poznámka:Na malých tlačidlách panela úloh sa štítky nezobrazujú.

Štítok na tlačidle na paneli úloh vás upozorňuje na to, že vaplikácii sa uskutočňuje alebo by sa mala uskutočniť nejaká činnosť.

Napríklad štítok so zvončekom na aplikácii Budíky a hodiny upozorňuje že máte aktívny budík a v stanovenom čase sa zapne upozornenie. Táto funkcia je predvolene zapnutá, ak však chcete skontrolovať, či je zapnutá (alebo ju chcete vypnúť), stlačte apodržte prázdnu oblasť na paneli úloh alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte položku Nastavenia panela úloh aprejdite na položku Zobraziť štítky na tlačidlách na paneli úloh.

Otvorenie nastavení panela úloh

Nazrite pomocou funkcie Priehľadné okná na pracovnú plochu skrytú za všetkými otvorenými oknami.

 1. Stlačte a podržte ľubovoľné prázdne miesto na paneli úloh alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte položku Nastavenia panela úloh a potom zapnite možnosť Použiť náhľad na zobrazenie ukážky pracovnej plochy, keď presuniete myš na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu na konci panela úloh.
  Otvorenie nastavení panela úloh

 2. Premiestnite kurzor myši nad pravý okraj panela úloh (alebo stlačte a podržte) a zobrazí sa pracovná plocha.

 3. Ak chcete znovu zobraziť všetky otvorené okná, presuňte ukazovateľ preč alebo znova stlačte apodržte okraj.

Používanie panela úloh v Windows 11 (7)

Panel úloh je možné skryť vrežime pracovnej plochy alebo vrežime tabletu. Stlačte a podržte ľubovoľné prázdne miesto na paneli úloh alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte položku Nastavenia panela úloh a potom zapnite možnosť Automaticky skryť panel úloh v režime pracovnej plochy alebo Automaticky skryť panel úloh v režime tabletu (alebo oboch).

(Video) Datenträgerverwaltung in Windows – Partitionen aufteilen, zusamenführen,vergrößern, verkleinern

Otvorenie nastavení panela úloh

Videos

1. Introduction to Windows 11 Virtual Desktop | ASUS SUPPORT
(ASUS Support)
2. Braucht man Virenschutz in Windows 10?!
(WindowsArea)
3. Windows 11 Full Tutorial - A 2 Hour Course to Learn and Master Windows 11
(Kaceli TechTraining)
4. Windows 10 - Hlavní panel a nabídka Start
(KursyCZ)
5. How to enable the Windows 11 22H2 Task Manager shortcut in the Taskbar context menu NOW
(BrenTech)
6. Windows 10 Update to Windows 11 🚀 With unsupported hardware - No TPM and with any CPU! 😎
(jukeman)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 05/14/2023

Views: 6656

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.